Služby

Verím, že duchovné a psychologické aspekty nášho života sú úzko prepojené a majú významný vplyv na našu celkovú pohodu.

Moje služby

Online poradňa

Staňte sa registrovaným užívateľom a okrem databázy najčastejších problémov získate prístup k jedinečnému obsahu, ktorý je k dispozícii len pre členov komunity. V pohodlí domova nájdete riešenie na každý svoj problém.
Chcem sa registrovať

Online poradca

Potrebujete sa poradiť, porozprávať sa? Využite online konzultácie s kresťanským psychológom a poradcom. Objednajte si so mnou virtuálne stretnutie vo forme súkromného rozhovoru. Rád vám pomôžem a poradím.
Objednať online stretnutie

Online mentoring

Online mentoring je ročný program určený pre ľudí, ktorí sa chcú pravidelne venovať svojmu osobnému rozvoju po dobu jedného roka a mať po celý tento čas "pohľad zvonku" od skúseného psychológa PhDr. Lacha, PhD.
Chcem osobný rozvoj →

Čo je kresťanské poradenstvo?

Kresťanské psychologické poradenstvo využíva biblické princípy spolu so základnými poznatkami z psychológie pri osobnej konzultácii. Využíva biblické princípy v oblasti správania, komunikácie v medziľudských vzťahoch, riešenia problémov a celkového pohľadu na život. Ide o službu od srdca k srdcu. Takéto psychologické a zároveň duchovné poradenstvo pracuje s dimenziou viery, svedomím, charakterom, mocou vysloveného slova a hodnotovým systémom. Má za cieľ pomôcť klientovi získať životnú nádej, vybudovať vnútornú harmóniu, obnoviť vzťah s Bohom a získať vnútorný pokoj a radosť v každej oblasti života. Využíva prehlásenia Božieho Slova, modlitbu a dary Svätého Ducha. Využíva však aj poznatky ľudskej psychológie a psychopatológie, najmä pri odhaľovaní koreňa problémov a príčin osobných ťažkostí, nefunkčnosti medziľudských vzťahov, duševných porúch, funkčných zmien a anomálií v správaní.

V minulosti som sa priatelil s detskou lekárkou chirurgičkou, ktorá slúžila „od srdca k srdcu". Bola to veľmi účinná služba. Praktizovala ju viac ako päťdesiat rokov. Pomáhala nielen svojim pacientom, ale aj známym, priateľom i cudzím ľuďom. Vyhľadávali ju mladí aj starí ľudia. Jej krédom bolo aj toto Božie slovo z 2. Korinťanom 6:11-13, ktoré by sa dalo povedať v prvej osobe aj takto: "Moje ústa sú otvorené k tebe priateľu, moje srdce sa otvorilo pre teba. Nie si zovretý vo mne, ale si uzatvorený vo svojom vnútri. Ale to isté ako dieťaťu hovorím, otvor svoje srdce aj ty!"

Zanechala veľa dobrého ovocia.

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY, KTORÉ PORADCA RIEŠI

a) Osobné problémy, najmä závislosti, duchovné či duševné poruchy, ktoré vychádzajú zo stresu, strachu, úzkostí, depresie, pocitu odmietnutia, zníženého sebavedomia, vyhorenie, neúspech v zamestnaní, rozchody partnerov, strata partnera, dieťaťa alebo rodiča, rôzne formy zneužívania, napríklad fyzické, sexuálne, finančné, duchovné a emocionálne, rôzne formy hnevu, agresivity, neschopnosť nájsť si partnera a podobne.

b) Manželské a predmanželské problémy, kde ide predovšetkým o okamžité zastavenie konfliktov a hádok, poznanie potrieb partnera a nastavenie správnej komunikácie, vybudovanie pozitívnych vzťahov, schopnosť prijatia a adaptovania sa jeden na druhého. Ako poradcovia máme možnosť takýmto párom významne pomôcť a nasmerovať ich k úspešnému vzájomnému vzťahu.

c) Vzťahové problémy. Často ide o problémy v rodinných a rôznych sociálnych vzťahoch na pracoviskách, majetkové problémy, ktoré narušujú rodinné vzťahy, komunikačné problémy, nedôvera, neodpustenie, horkosť, žiarlivosť, agresívne správanie a nezvládnuté vzťahy s deťmi.

d) Sexuálne problémy, ako je strach zo zlyhania, predčasná ejakulácia, strata orgazmickej schopnosti, ukracovanie sa navzájom alebo manipulácia partnerov prostredníctvom sexu, vtiahnutie pornografie do vzťahu a rôzne sexuálne deviácie.

e) Finančné problémy, ako sú dlžoby, exekúcie, nedostatok financií na živobytie, gemblovanie, neschopnosť vytvárať úspory, rozhadzovačný spôsob života, pri ktorom človek hneď po výplate žije životom „na vysokej nohe" a potom do ďalšej výplaty živorí, excesívne vypožičiavanie si bez ochoty splácať a pod.

f) Problémy s deťmi, ako je dieťa s poruchami správania, poruchami pozornosti, deviantné správanie, závislosti, výchova dieťaťa s hendikepom (autizmus, epilepsia, mentálny alebo fyzický deficit a pod.).

Postupne si ukážeme na príkladoch, ako sa popasovať s konkrétnymi problémami, ako zrušiť ich negatívny vplyv a ako nasmerovať človeka na harmonické zvládnutie životných situácií. Vo všetkých prípadoch je potrebné pri službe a pomoci ľudom s problémami vychádzať z trojrozmernosti ľudskej bytosti, pretože takými sme.(1.Korinťanom 15:42-49) Ide o tieto tri rozmery nášho bytia:

Oblasť telesná, do ktorej zaraďujeme napríklad nervový systém, endokrinný, zažívací, krvný, svalový, imunitný a všetky fyzické a fyziologické systémy, ktoré majú prevažne telesný, materiálny charakter a zapodieva sa nimi najmä medicína.

Oblasť duševná, kde zaraďujeme emócie, myseľ, motiváciu, vôľu, intelekt, ašpirácie, pamäť, predstavivosť, štruktúry osobnosti a všetky duševné aspekty vedomia a podvedomia ľudskej psychiky, ktorým sa najviac venuje psychológia.

Oblasť duchovná, kde zaraďujeme schopnosť veriť, milovať, mať nádej, svedomie a charakter. Nášho ducha kde eventuálne otvárame a prijímame v ňom Ducha Svätého, ktorému môžeme dovoliť, aby ovládal celú našu bytosť. (Rimanom 8:13-17) Túto oblasť študuje a ovplyvňuje prevažne teológia a kresťanské poradenstvo.

Pre poradcu je potrebné zistiť, v ktorej oblasti sa problém objavuje najviac a na túto oblasť potom zameria svoju pozornosť. Najčastejšie to býva na všetkých troch úrovniach, lebo keď sa nám podarí usporiadať veci v oblasti duchovnej, ovplyvní to pozitívne oblasť duševnú a táto následne pozitívne ovplyvní aj telesnú oblasť. Človek začne niesť dobré ovocie, čím sa jeho život zharmonizuje.